KONKURS: STAF AKADEMIK 2015

Në bazë të Statutit dhe Vendimit të Bordit Drejtues të datës 04.09.2015, Kolegji Europian i Kosovës, në Prishtinë
shpall

K O N K U R S
Për pranimin e stafit akademik për vitin akademik 2015/2016 në këto programe studimi

EKONOMIK DHE MENAXHMENT

• Dhjetë (10) Mësimdhënës për lëndët ekonomike.

• Pesë (5) Mësimdhënës për lëndët nga fusha Teknologji Informative në Biznes.

• Pesë (5) Asistent për lëndët ekonomike dhe TI në biznes.
• Tre (3) hulumtues shkencorë për Qendren e Hulumtimeve Shkencore në fushën ekonomike.
 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM

• Dhjetë (10) Mësimdhënës për lëndët juridike.

• Një (1) Mësimdhënës për lëndën Gjuhë Angleze .

• Pesë (5) Asistent për lëndët juridike.

• Tre (3) hulumtues shkencorë për Qendren e Hulumtimeve Shkencore në fushën juridike.
 

MARRDHËNIA E PUNËS
• Të rregullt
• Jo të rregullt (Me angazhim)

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR ALIKIM

• Diploma e nivelit të shkollimit të pëfunduar (doktoraturës ose magjistraturës/masterit).
• Vendimi i nostrifikimit të diplomës nga MASHT-i për kandidatët që kanë përfunduar studimet jashtë Kosovës.
• Vendimi i thirrjes akademike (për ata që posedojnë thirrje)
• CV e kandidatit.
• Aplikacioni (merret në lokalet e Kolegjit) ose shkarkohet online SHKARKO APLIKACIONIN
• Afati i aplikimit 7 ditë nga shpallja publike e konkursit.

 

 

Vërejtje: Përparësi në përzgjedhje kanë kandidatët që aplikojnë për marrdhënie të rregullt të punës, që kanë thirrjen shkencore doktor nga fusha e studimit dhe kanë thirrje akademike.