Vizitë studimore

Kolegji Europian i Kosoves në kuadër të programit akademik do të organizoj vizitën studimore për student me datë 15.11.2014 (E Shtunë) në Ndërmarrjen prodhuese të materialit ndërtimor “ IMN Tjegulltorja Sh.p.k “ në Prizren, kompani e cila ka arritur të punësoj më shumë se 300 puntorë dhe të jetë lider në tregun vendor.

Kolegji Europian i Kosovës fton të gjithë studentët që të jenë pjesë e kësaj vizite studimore tek kompania prodhuese, ndërtimore “ IMN Tjegulltorja, shpk “ në Prizren. Qëllimi i vizitës studimore të studenteve në ketë kompani biznesore ështe mësimi praktik lidhur me :


Themelimin e kompanive biznesore; Strukturën organizative; Organet Menaxhuese;Procedurat Menaxhuese;Plani zhvillimor; Plani financiar, Aktet juridike dhe çështje të tjera të planifikimit,organizimit dhe menaxhimit biznesor.

ECKPRESS